Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մաթեմատիկա, 13․05․2021թ․

 

1 Հաշվի՛ր

4։2+29+52=83

1/ 4:2=2

2/ 2+29=31

3/ 31+52=83

 

60:6×6=60

1/ 60:6=10

2/ 10.6=60

35:7×8=40

1/ 35:7=5

2/ 5.8=40

 

24:(3×2)=4

1/ 3.2=6

2/ 24:6=4

  1. Համեմատի՛ր

347 >  246

557<   605

462 <  832

760  > 672

578  < 583

425 > 413

745 >  705

844  < 850

 

3 Արտահայտի՛ր սանտիմետրերով

4դմ 2սմ=42սմ

5դմ 8սմ=58սմ

6դմ3սմ=63սմ

 

4 Տրված թվերը գրի՛ր բառերով

584-հինգ հարյուր ութսունչորս

203- երկու հարյուր երեք

650-վեց հարյուր  հիսուն

700- յոթ հարյուր

 

5 Լուծի՛ր խնդիրը

Պաղպաղակի արժեքը 200 դրամ է։ Վաչեն  ունի 600 դրամ, իսկ Անին՝ 100 դրամ։ Կարո՞ղ են արդյոք նրանք միասին գնել 4 պաղպաղակ։

Լուծում

1․ 4․200=800

2․ 600+100=700

Պատասխան՝ ոչ նրանք չեն կարող

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: