Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մաթեմատիկա, 17.05.2021թ․

Խնդիր 1

Լուծում

ա)Հունիս-30

Հուլիս-31  30+31+31=92 օր

Օգոստոս-31

Լուծում

բ)Սեպտեմբեր-30

Հոկտեմբեր-31        30+31+30=91 օր

Նոյեմբեր-30

Վարժ 2

ա) 4.(275-272)=12     9.5+54:6=54         5.8+243-121=162

275-272=3                  9.5=45                  5.8=40

4.3=12                          54:6=9                 40+243=283

45+9=54               283-121=162

բ) 7.(678-673)=35       7.5+244-142= 137     8:8+258-240=19

678-673=5                    7.5=35                         8:8=1

7.5=35                            35+244=279              1+258=259

279-142=137             259-240=19

գ) 60:6.7=70                    35:5.9=63                   27:3.6=54

60:6=10                            35:5=7                         27:3=9

10.7=70                            7.9=63                         9.6=54

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: