Design a site like this with WordPress.com
Get started

16.12.2021թ․

Մթքումս մի թիվ եմ պահել։ Եթե այն մեծացնես 300-ով հետո փոքրացնես 3անգամ կգտնես այդ թիվը։

Ի՝նչ թիվ եմ պահել։

Լուծում

150×3-300=150

(150+300։3)

Պատասխան․ մտքումս մտապահել եմ 15 թիվը։

Խնդիր 1

Ա) Երեք թվերից առաջինը երկրորդից փոքր է 10 անգամ։

Երրորդը առաջինից մեծ է 100 անգամ։

Ո՛րն է երրորդ թիվը, եթե երկրորդ թիվը 200-ն է։

Լուծում 1) 200:10=2000

2) 20×100=2000

Պատասխան 2000

Բ) 100մ  լարի համար վարպետը վճարեց 5000 դրամ։

Այդ նույն լարից նարան պետք է ևս 10մ։

Որքա՝ն պետք է վճարի վարպետը այդ 10 մետր լարի համար։

Լուծում 1) 5000:100=50

2)10×5=500

Պատասխան 500 դրամ

Վարժ 226

Ա) 7, 32, 10, 78, 60, 90, 400

7×10=70

32×10=320

10×10=100

78×10=780

60×10=600

90×10=900

400×10=4000

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: