Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջադրանքներ

1.Մարդի՛կ, արևի նման նայեք աշխարհին: 

   Արևի նման նայեք աշխարհին մարդիիկ

Արևի նման նայեք մարդիկ աշխարին

Գրիր այս նույն նախադասությունը՝ կոչականը  

դնելով մե՛կ վերջում, մե՛կ մեջտեղում: 

2.Կազմի՛ր և գրի՛ր սկզբում, մեջտեղում և վերջում կոչական ունեցող երեք նախադասություն: 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: