Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մաթեմատիկա

28.04.2022թ.

Վարժ 1

  1. Գտիր 210 և 70 թվերի քանորդի և 60-ի արտադյալը:

210:70×60=1800

210:70=3

3×60=180

  • Գտիր 7×50+240:80 արտահայտության արժեքը:

7×50+240:80=

7×50=350

240:80=3

350+3=353

  • Վաճառողը 3 օրում վաճառեց 624 կգ ձմերուկ I օրը վաճառեց 217կգ, II օրը 25կգ-ով պակաս Որքան ձմերուկ վաճառեց նա III օրը:

217-25=192

217+192=409

624-409=215

  • Օգտվելով գնացուցակում բերված տվյալ հաշվիր, թե որքան պետք է վճարել հետևալ գնումնեից հետո:

2 հաց, 6 գաթա, 4 պաղպաղակ, 1հյութ

2×100=200

6×40=240

4×200=800

200+240+800+60=1360դրամ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: