Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մաթեմատիկա 05․09․2022թ․

Վարժ․17

Գրի՝ր այն վացանիշ թիվը, որի՝

Ա)միավորը 2 է, տասհազարավորը՝ 0, իսկ մյուս բոլոր թվանշաները՝ 6,

Բ)տասնավորը 0 է, հազարավորը՝ 3, իսկ մյուս բոլոր թվանշաները՝ 2,

Գ)հարյուրավորը 2 է, հազարավորը՝ 4, իսկ մյուս բոլոր թվանշաները՝ 7։

606662

223202

774277

One thought on “Մաթեմատիկա 05․09․2022թ․”

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: