Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հանիկ նանարիկ նանար

Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար

Մեր գեղը ձորի պռնկին
Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Իմ յարն էլ քարփի գլխին,
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար:

Հովեր իջել սարերին
Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Նստենք դուրսը զովանանք,
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար:

Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար

Ձեն կուտամ ձեն չի առնի
Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Էս ինչ անսիրտ յար ճարի,
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար:

Սիրտս ու հոգիս կդողա,
Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Երգով արի թուխ տղա,
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար:

Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: