Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մաթեմատիկա 01.02.2022

Վարժ 411

Գտիր անհայտ բաղադրիչը: Պատասխանը ստուգիր հաշշվիրչով:

ա) 5697+537=6234

6234-537=5697

321=7486-7165

7486-321=7165

բ) 15874=11231+4643

15874-11231=4643

52036+305=52341

52341-305=52036

Խնդիր 413

ա) Ուղղանկյան պարագիծը 288մմ է: Հաշվիր նրա լայնությունը գիտենալով որ երկարությունը 85մմ է:

Լուծում 

288+14+14=316

316:4=79

79-14=65

Պատասխան 65մմ

բ) Ուղղանկյան պարագիծը 412մմ է: Հաշվիր նրա երկարությունն ու լայնությունը գիտենալով, որ նարնց տարբերությունը 24մմ է:

Լուծում`

412+24+24=460

460:4=115

115-24=91

Պատ.`

լայնություն 91 մմ, երկարություն 115 մմ

Լուծում

412+24+24=460

460:4=115

115-24=91

Պատասխան լայնություն 91 մմ, երկարություն 115 մմ

գ) Ողղանկյան պարագիծը 364մմ է: Հաշվիր նրա մակերեսը գիտենալով, որ երկարություն ու լայնության տարբերությունը 32մմ է:

364+32+32=428

428:4=107

107-32=75

107*75=8025

Պատասխան 8025 մմ2

Advertisement

One thought on “Մաթեմատիկա 01.02.2022”

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: