Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մաթեմատիկա 02.02.2023

400) Օգտվելով աղյուսակից հռոմեական թվանշաններվ գրված թվերը գրիր հնդկական թվանշաններով:

ա)VII=7, XXXV=35 LXXXIV=84, CL=105, CLX=160, DC=600, CD=600, CXVII=117, MD=1500

բ) VIII=8, XXIV=24, LXXXIV=84, CXL=160, CLXI=161, DXC=610, MCD=1600, CXIX=119, MMD=2500

418) Օգտվելով աղյուսակից նշված թվերը գիրի հռոմեական թվանշաններվ:

ա) 6=VI, 37=XXXVII, 92=XCII, 320=CCCXX, 800=DCCC, 2500=MMD

բ) 15=XV, 36=XXXVI, 53=LIII, 420=CCCCXX, 900=DCCCC, 3100=MMMC

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: