Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ամառային առաջադրանքներ

I.Կարդա՛ տեքստը 

This is a story about a baby elephant. The baby elephant is not happy. He says, «I don’t want to work at the circus. I want to run away”(Ես ուզում եմ փախչել).  So he runs away. He comes to a forest(Նա գալիս է մի անտառ) and sees a brown bear. He says to the brown bear, “I want to live with you in the forest”(Ես ուզում եմ ապրել քեզ հետ անտառում).

“All right,” says the brown bear. “But you must get ready for the winter(բայց դու պետք է պատրաստվես ձմռանը). You must find a hole.(Դու պետք է որջ գտնես):

The baby elephant says, «I don’t want to work».

Then he sees a squirrel and says to him, “I want to live with you”.

“All right”, says the squirrel. “ But you must get ready for  the winter. You must get nuts for the winter”.(Դու պետք է ընկույզ հավաքես ձմռան համար)

But the baby elephant says, “I don’t want to get nuts. I don’t want to work. I want to go home. And the baby elephant goes back to the circus.(Եվ փոքրիկ փղիկը վերադառնում է կրկես):

II. 

III. on-վրա, in-մեջ, under-տակ

Իմ տված օրինակի հիման վրա ինքդ կազմի՛ր նմանատիպ 5 օրինակ՝ գործածելով on, in, under

Օրինակ՝ This is Vahe. He has (got) a book. Vahe’s book is in the bag.

Սա Վահեն է: Նա ունի մի գիրք: Վահեի գիրքը պայուսակի մեջ է: 

  1. This is Ani. She has got a pen. Ani’s pen is on the table.
  2. This is Vahag. He has got a book. Vahag’s book is in the bag.
  3. This is my cat. It has got a ball. My cat’s ball is under the chair.
  4. This is my father. He has got a car. My father’s car is in the garage.
  5. This is my brother. He has got a piano. My brother’s piano is in the         living-room.

IV.Հետևյալ նախադասությունները թարգմանի’ր անգլերեն.

1.Ես ունեմ 2 սև մատիտ և 3 կարմիր մատիտ:  —

  I have 2 black pencils and 3 red pencils.

2.Իմ գնդակը ծառի տակ է:

My ball is under the tree.

3.Սա Վահանի գիրքն է: Վահանի գիրքը սեղանի վրա է:

This is Vahan’s book. Vahan’s book is on the table.

4.Սա Արամն է: Նա իմ լավ ընկերն է:

This is Aram. He is my good friend.

5.Սա Մանեն է: Նա բարի աղջիկ է:

This is Mane. She is kind girl.

  1. Սա իմ հայրիկն է: Նա բժիշկ է:

This is Aram. He is my good friend.

7.Սա իմ մայրիկն է: Նա ուսուցչուհի է:

This is my mother. She is a teacher.

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: