Design a site like this with WordPress.com
Get started

English

Is mother reading a book?

Where are the children sitting?

What is father doing?

Is the grandmother playing?

Are the children reading books?

What is grandmother doing?

 Where is father sitting?

What are the children doing?

1 Listen! The birds are singing in the garden!

2 I often buy fruiit from the greengrocer’s.

3 My mother is driking tea now.

4 Look at Tom and Jim! They are walking up the hill.

5 That man is laughing at the moment.

6 The cat is playing with a ball now.

7 We always wear warm clothes in winter.

8 He often eats a sandwich at lunchtime.

9 Be quiet! The girls are sleeping.

Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը։
Աշնան երրորդ ամիսն էր։ Արևի ճառագայթների տակ ոսկեհանդերձ ծառերը սվսվում էին։ Բարձր ու հաղթանդամ կաղնիների տերևները ճգնում էին պահպանել իրենց ճյուղերի վերջին տերևները։ Հանկարծ բնության մեջ լսվեց մի դղրդյուն և դարձյալ լռեց։
Տեքստում ո՞ր եղանակն է նկարագրված։ Աշունը
Գրի՛ր աշունը բնութագրող երկու բառ։ Գունզգույն, բարեբեր
Տեքստից դո՛ւրս գրիր երկու բառակապակցություն։ Ոսկեհանդերձ ծառերը, վերջին տերևները
Տեքստից դո՛ւրս գրիր երկու բարդ բառ։ ոսկեհանդերձ, հաղթանդամ
Քանի՞ ձայնավոր և բաղաձայն կա թռչուններ բառում։ 6 բաղաձայն, 2 ձայնավոր
Տրված բառերից ո՞րն է պարզ։
Ինքնաթիռ համերգ տախտակ երգիչ
Ո՞ր ածանցն է, որ միանալով տուն բառին, նոր բառ է կազմում։ Ան

Ընդգծված բառերից ո՞րն է գործածված փոխաբերական իմաստով։
Ճերմակ կարապներ
Կապույտ երկինք
Կապույտ երազներ
Կապույտ աչքեր
Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները։
Քնել-ննջել
Ընթերցել-կարդալ
Սպիտակ-ճերմակ
Վճիտ-պարզ
Տրված բառակապակցություններում ո՞ր բառն է գրվում մեծատառով։
Հայոց լեզու
Բարձր լեռ
Պարզ երկինք
Պարզ լիճ

Կարդա՛ սահմանումները և այդ սկզբունքով վանկատի՛ր բառերը։Չմոռանա՛ս գունավորել ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունները։
Երկու ձայնավորների միջև եղած բաղաձայնը անցնում է հաջորդ տող։
Օրինակ՝ գարուն- գա-րուն
Պահարան-պա-հա-րան
Քաղաք-քա-ղաք
Թանաք-թա-նաք
Կարագ-կա-րագ
Հեծանիվ-հե-ծա-նիվ
Ուղիղ-ու-ղիղ
Պայուսակ-պա-յու-սակ
Դանակ-դա-նակ
Գազար-գա-զար
Թանաքաման-թա-նա-քա-ման


Վանկատի՛ր տրված բառերը և ընդգծի՛ր փակ վանկերը։Այն վանկը, որ վերջանում է բաղաձայն հնչյունով, կոչվում է «փակ»:
Երեխա-ե-րե-խա
Պարագա-պա-րա-գա
Հանրաքվե-հան-րա-քը-վե
Ընձուղտ-ըն-ձուղտ
Աբեղա-ա-բե-ղա
Մաքրել-մաք-րել
Բարձր-բար-ձըր
Վարքագիծ-վար-քա-գիծ
Չորրորդ-չոր-րոր դ
Վանկատի՛ր տրված բառերը և ընդգծի՛ր բաց վանկերը։ Այն վանկը, որ վերջանում է ձայնավոր հնչյունով, կոչվում է«բաց»:
Հացաման-հացա-ման
Սիրելի-սիեի
Ձնհալ-ձըն-հալ
Կամավոր-կաա-վոր

Կարդա՛ սահմանումը և նույն սկզբունքով վանկատի՛ր տրված բառերը։
Երկու և ավելի բաղաձայններից միայն վերջինն է անցնում հաջորդ տող։
Օրինակ՝
Ընկույզ-ըն-կույզ
Աստղիկ- Աստ-ղիկ
Կարծրանալ-կարծ-րանալ
Խնդրագիրք-խընդ-րագիրք

իշխանություն-իշ-խանություն իշխանութ-յուն

մկնդեղ-մկըն-դեղ

մրցաշար-մըր-ցաշար

կարգադրել-կար-գադրել

խնդրագիրք-խընդ-րագիրք

վարդակակաչ-վար-դակակաչ

սառնարան-սառ-նարան

երկնասլաց-երկ-նասլաց
Եթե գաղտնավանկի ը-ն բառի առաջին հնչյունն է (սպասել, զբաղվել, ստանալ, սկիզբ․․․ ) ապա այդ ը-ն կարելի է չգրել և չառանձնացնել տվյալ վանկը։
Եվ տառը տողադարձի ժամանակ բաժանվում է ե, վ տառերի, երբ դրանք պատկանում են տարբեր վանկերի։
Հևալ-հե-վալ
Երևույթ-երե-վույթ
Տերևաթափ-տերե-վաթափ
Հարևան-հարե-վան
Գրի՛ր նմանատիպ բառեր և վանկատի՛ր։
Ո՞ր շարքում տողադարձի սխալ կա։
Մա-նըր, թըխ-վածք, սպա-սել , հարեվ-ան
Պար-զամիտ, թը-ռիչք, լռութ-յուն
Անկր-կնելի, վար-դագույն, համալ-սարան, տր-տըն-ջալ

ծփալ-ծըփալ

հոգևոր-հոգե-վոր

բարևել-բարե-վել

ալևոր-ալե-վոր

նպատակ-նը-պատակ

զբաղվել-զբաղ-վել

կտրիճ-կըտ-րիճ

մղկտալ-մըղ-կըտալ

գույնզգույն-գույ-նըզգույն

ստանալ-ստա-նալ

English

11. What are the Johnsons doing now? Look at the picture and answer
the questions.

1. What is Mr. Johnson doing?

Mr. Jonson is reading book.

2. Is Mrs. Johnson watching TV?

No, Mrs. Johnson speaking in a phone.

3. Where are the children sitting?

Children are sitting on the floor.

4. What are the children doing?

The children are watching TV.

5. Is their grandmother reading or watching TV?

Grandmather is watching TV.

12. Do the exercise according to the example.

Example: He is reading.
Is he reading?
What is he doing?

1. She is writing.
Is  She writing?
What is she doing?

2. They are playing.
Are thay playing?
What are they doing?

3. Ben is eating.
Is Ben eating?
What is Ben doing?

4. Jane is drinking.
Is Jane drinking?
What is Jane doing?

Սեբաստացու օրեր

Կրթահամալիրի տոնի նախագիծ (Սեբաստացու օրեր. )
Ժամանակահատվածը`
Մասնակիցներ — Հարավային դպրոց, 4-5 րդ դասարաններ

Օգտագործվող միջոցները
   Թվային գործիք : 

Հետազոտական աշխատանքներ
Ուսումնասիրել վերջին 5 տարվա հարավային դպրոցի 4-5 դասարաններում սովորղների թվաքանակը: Համեմատել և դասավորել ըստ տարիների և գրառել , թե ինչպես է փոփոխվել տարիների ընթացքում:
Աշխատանքը ավարտելուց հոտո , այն ամփոփել բլոգում:

Նախագծի նպատակը և խնդիրները:

Տրված թեմայով նյութերի ձևավորում:
Բանավոր հաշվումների կատարում և պատկերացում
Մաթեմատիկական հմտությունների զարգացում:
Ինքնուրույնության, ինքնարտահայտման հմտությունների և կարողությունների ձևավորում:

Նախագծի իրականացման ընթացքը

Նախապես ձեռքի տակ ունենալ վերջին 5 տարիների սովորողների տվյալները , համեմատել ամեն տարվա սովորողների թվաքանակները , դասավորել ըստ տարիների՝ աճման կարգով:

Ամփոփում

Աշխատանքները ավարտելուց հետո, կազմել դիագրամներ, ըստ տարիների և ըստ դասարանների: Աշխատանքները  ամփոփել բլոգում:

Հարավային դպրոցում սովորում են:

Русский язык

Напишите небольшое сочинение   на одну из предложенных тем. Работу можете представить в виде видео или аудиоматериала.

Темы:

Моя школа

 Мой любимый предмет

Наш школьный сад

Любимый уголок в школе

Интересная история, произошедшая со мной в школе

Мая школа

Я учусь Мхитар Себастаси в южной школе. Я очень люблю свою школу:
Наша школа не похожа на другие школы. Мы учимся с помощью компьютеров. Наши учителя – наши друзья. Наша школа очень светлая.

Մեծերը Իսահակյանի մասին

Քո երգերն իրենց ինքնուրույն ու պատկերավոր գեղեցկությամբ անզուգական տեղ են բռնում:

Վ. ՏԵՐՅԱՆ
***
Ավետիք Իսահակյանը խորացրեց և ծավալեց ժողովրդական երգի կուլտուրան` թե իբրև արտաքին ձև, և թե իբրև, մանավանդ, բովանդակություն:
Դ. ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ
***
Իսահակյանը մեծ է և սիրելի նրանով, որ ոչ միայն կարեկցաբար լացել է և մարգարեաբար անիծել, այլև հնչեցրել է եղբայրության և ազատության զանգը, տառապյալ մարդկությանը կոչ է արել դուրս գալ բռնակալների դեմ:
Ե. ՉԱՐԵՆՑ
***
Իսահակյանն առաջնակարգ բանաստեղծ է, թերևս հիմա չկա այդպիսի առաջնակարգ ու պայծառ տաղանդ ամբողջ Եվրոպայում:
ԱԼ. ԲԼՈԿ
***
Իսահակյանի պոեզիան մինչև հիմա անհայտ էր ինձ համար և մեծ հայտնություն եղավ ինձ համար: Նա մեկն է այժմ աշխարհում կենդանի մեծագույն բանաստեղծներից, և ինձ վրա մեծ տպավորություն գործեցին նրա տաղանդի խորությունն ու ուժը:
Ս. ԲԱՐՈՒԱ
***
Ես շատ ուրախ եմ և հպարտ, որ պատիվ ունեմ թարգմանելու Ավետիք Իսահակյանի երկերը չինարեն: Մենք շատ սիրեցինք նրա` մեզ հարազատ պոեզիան և այն մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում չին ընթերցողների համար:
ԳԵ- ԲԱՈ- ՑՅՈՒԱՆ
***
Ավետիք Իսահակյանը մեծ գրող է միջազգային առումով և գերազանցորեն մարդկային, իսկ իր գործը` «Աբու Լալա Մահարին» անժխտելիորեն անզուգական գլուխգործոց: Առաջին իսկ օրերից համակվեցի նրա զգացումների խորությամբ: Անվերապահորեն ու լիակատար հիացած եմ Ավ. Իսահակյանի գործով, իսկ նրա անձը ինձ համար շողշողուն մտքի, ոգու և պայծառ լույսի ու ջերմության փարոս է: Կյանքիս ամենաերջանիկ պահը պիտի համարեի, եթե հնարավորություն ընծայվեր ինձ այցելելու մեծ գրողին:
Խ. ԷԼ ԱՍԱԴԻ
***
Բանաստեղծը ընդհանրապես միշտ գերում է, սակայն Իսահակյանի մտքերի նրբությունն ու խորությունը ցնցում է մարդու:
Խ. ԴՈ ՍՈՍԱ
***
Վիթխարի է Իսահակյանը, դժվար է ընդգրկել նրա մեծությունը, նա պոեզիայի հսկաներից է, նորագույն հայ գրականության Արարատը:
Ա. ԴԻՄՇԻՑ
***
Իսահակյանը պատկանում է այն բանաստեղծների դասին, որոնք հազվադեպ են ծնվում: Համոզված եմ, որ նա կապրի դարեր ու դարեր:
Ի. ԷՐԵՆԲՈՒՐԳ
***
… Համաշխարհային պոեզիան անիմաստ կլիներ առանց Ավետիք Իսահակյանի:
Ա. ԴԵՅՉԻ
***
Իսահակյանի ֆիզիկական մահով Հայաստանը կորցրեց հայրենիքի հորը, համաշխարհային պոեզիան` շողշողուն բանաստեղծին:
ԳԱՄՍԱԽՈՒՐԴԻԱ ***
Քո երգերն իրենց ինքնուրույն ու պատկերավոր գեղեցկությամբ անզուգական տեղ են բռնում:
Վ. ՏԵՐՅԱՆ
***
Ավետիք Իսահակյանը խորացրեց և ծավալեց ժողովրդական երգի կուլտուրան` թե իբրև արտաքին ձև, և թե իբրև, մանավանդ, բովանդակություն:
Դ. ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ
***
Իսահակյանը մեծ է և սիրելի նրանով, որ ոչ միայն կարեկցաբար լացել է և մարգարեաբար անիծել, այլև հնչեցրել է եղբայրության և ազատության զանգը, տառապյալ մարդկությանը կոչ է արել դուրս գալ բռնակալների դեմ:
Ե. ՉԱՐԵՆՑ
***
Իսահակյանն առաջնակարգ բանաստեղծ է, թերևս հիմա չկա այդպիսի առաջնակարգ ու պայծառ տաղանդ ամբողջ Եվրոպայում:
ԱԼ. ԲԼՈԿ
***
Իսահակյանի պոեզիան մինչև հիմա անհայտ էր ինձ համար և մեծ հայտնություն եղավ ինձ համար: Նա մեկն է այժմ աշխարհում կենդանի մեծագույն բանաստեղծներից, և ինձ վրա մեծ տպավորություն գործեցին նրա տաղանդի խորությունն ու ուժը:
Ս. ԲԱՐՈՒԱ
***
Ես շատ ուրախ եմ և հպարտ, որ պատիվ ունեմ թարգմանելու Ավետիք Իսահակյանի երկերը չինարեն: Մենք շատ սիրեցինք նրա` մեզ հարազատ պոեզիան և այն մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում չին ընթերցողների համար:
ԳԵ- ԲԱՈ- ՑՅՈՒԱՆ
***
Ավետիք Իսահակյանը մեծ գրող է միջազգային առումով և գերազանցորեն մարդկային, իսկ իր գործը` «Աբու Լալա Մահարին» անժխտելիորեն անզուգական գլուխգործոց: Առաջին իսկ օրերից համակվեցի նրա զգացումների խորությամբ: Անվերապահորեն ու լիակատար հիացած եմ Ավ. Իսահակյանի գործով, իսկ նրա անձը ինձ համար շողշողուն մտքի, ոգու և պայծառ լույսի ու ջերմության փարոս է: Կյանքիս ամենաերջանիկ պահը պիտի համարեի, եթե հնարավորություն ընծայվեր ինձ այցելելու մեծ գրողին:
Խ. ԷԼ ԱՍԱԴԻ
***
Բանաստեղծը ընդհանրապես միշտ գերում է, սակայն Իսահակյանի մտքերի նրբությունն ու խորությունը ցնցում է մարդու:
Խ. ԴՈ ՍՈՍԱ
***
Վիթխարի է Իսահակյանը, դժվար է ընդգրկել նրա մեծությունը, նա պոեզիայի հսկաներից է, նորագույն հայ գրականության Արարատը:
Ա. ԴԻՄՇԻՑ
***
Իսահակյանը պատկանում է այն բանաստեղծների դասին, որոնք հազվադեպ են ծնվում: Համոզված եմ, որ նա կապրի դարեր ու դարեր:
Ի. ԷՐԵՆԲՈՒՐԳ
***
… Համաշխարհային պոեզիան անիմաստ կլիներ առանց Ավետիք Իսահակյանի:
Ա. ԴԵՅՉԻ
***
Իսահակյանի ֆիզիկական մահով Հայաստանը կորցրեց հայրենիքի հորը, համաշխարհային պոեզիան` շողշողուն բանաստեղծին:
ԳԱՄՍԱԽՈՒՐԴԻԱ Քո երգերն իրենց ինքնուրույն ու պատկերավոր գեղեցկությամբ անզուգական տեղ են բռնում:
Վ. ՏԵՐՅԱՆ
***
Ավետիք Իսահակյանը խորացրեց և ծավալեց ժողովրդական երգի կուլտուրան` թե իբրև արտաքին ձև, և թե իբրև, մանավանդ, բովանդակություն:
Դ. ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ
***
Իսահակյանը մեծ է և սիրելի նրանով, որ ոչ միայն կարեկցաբար լացել է և մարգարեաբար անիծել, այլև հնչեցրել է եղբայրության և ազատության զանգը, տառապյալ մարդկությանը կոչ է արել դուրս գալ բռնակալների դեմ:
Ե. ՉԱՐԵՆՑ
***
Իսահակյանն առաջնակարգ բանաստեղծ է, թերևս հիմա չկա այդպիսի առաջնակարգ ու պայծառ տաղանդ ամբողջ Եվրոպայում:
ԱԼ. ԲԼՈԿ
***
Իսահակյանի պոեզիան մինչև հիմա անհայտ էր ինձ համար և մեծ հայտնություն եղավ ինձ համար: Նա մեկն է այժմ աշխարհում կենդանի մեծագույն բանաստեղծներից, և ինձ վրա մեծ տպավորություն գործեցին նրա տաղանդի խորությունն ու ուժը:
Ս. ԲԱՐՈՒԱ
***
Ես շատ ուրախ եմ և հպարտ, որ պատիվ ունեմ թարգմանելու Ավետիք Իսահակյանի երկերը չինարեն: Մենք շատ սիրեցինք նրա` մեզ հարազատ պոեզիան և այն մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում չին ընթերցողների համար:
ԳԵ- ԲԱՈ- ՑՅՈՒԱՆ
***
Ավետիք Իսահակյանը մեծ գրող է միջազգային առումով և գերազանցորեն մարդկային, իսկ իր գործը` «Աբու Լալա Մահարին» անժխտելիորեն անզուգական գլուխգործոց: Առաջին իսկ օրերից համակվեցի նրա զգացումների խորությամբ: Անվերապահորեն ու լիակատար հիացած եմ Ավ. Իսահակյանի գործով, իսկ նրա անձը ինձ համար շողշողուն մտքի, ոգու և պայծառ լույսի ու ջերմության փարոս է: Կյանքիս ամենաերջանիկ պահը պիտի համարեի, եթե հնարավորություն ընծայվեր ինձ այցելելու մեծ գրողին:
Խ. ԷԼ ԱՍԱԴԻ
***
Բանաստեղծը ընդհանրապես միշտ գերում է, սակայն Իսահակյանի մտքերի նրբությունն ու խորությունը ցնցում է մարդու:
Խ. ԴՈ ՍՈՍԱ
***
Վիթխարի է Իսահակյանը, դժվար է ընդգրկել նրա մեծությունը, նա պոեզիայի հսկաներից է, նորագույն հայ գրականության Արարատը:
Ա. ԴԻՄՇԻՑ
***
Իսահակյանը պատկանում է այն բանաստեղծների դասին, որոնք հազվադեպ են ծնվում: Համոզված եմ, որ նա կապրի դարեր ու դարեր:
Ի. ԷՐԵՆԲՈՒՐԳ
***
… Համաշխարհային պոեզիան անիմաստ կլիներ առանց Ավետիք Իսահակյանի:
Ա. ԴԵՅՉԻ
***
Իսահակյանի ֆիզիկական մահով Հայաստանը կորցրեց հայրենիքի հորը, համաշխարհային պոեզիան` շողշողուն բանաստեղծին:
ԳԱՄՍԱԽՈՒՐԴԻԱ

English

I’m reading a book.

I’m not reading a book.

I am playing tennis.

Bill is playing a computer game.

Bill ins’t playing a computer game.

Bill is drinking tea.

The boy is running.

The boy isn’t running.

The boy is opening the door.

Your dad is driving his car.

Your dad isn’t driving his car.

Your dad is walking in the garden.

We’re watcing TV.

We aren’t watching TV.

We are playing football.

The boys are writing in their notebooks.

The boys aren’t writing in their notebooks.

The boys are watching TV.

It’s snowing now.

It isn’t snowing now.

It is raining now.

Helen is laughing at the moment.

Helen isn’t layghing at the moment.

Helen wearing read jacket.playing / he’s / violin / the

He’s playing the violin.

school / going / we’re / to

We’re to going to school.

aren’t / they / the / playing / in / park

They aren’t playing in the park.

me / aren’t / listening / you / to

You aren’t listening to me.

playing / is / he / the / guitar

He is playing the guitar.

isn’t / he / sleeping

He isn’t sleeping.

Հանիկ նանարիկ նանար

Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար

Մեր գեղը ձորի պռնկին
Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Իմ յարն էլ քարփի գլխին,
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար:

Հովեր իջել սարերին
Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Նստենք դուրսը զովանանք,
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար:

Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար

Ձեն կուտամ ձեն չի առնի
Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Էս ինչ անսիրտ յար ճարի,
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար:

Սիրտս ու հոգիս կդողա,
Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Երգով արի թուխ տղա,
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար:

Հանիկ նանիկ նանարիկ նանար
Ջանիկ նանիկ նանարիկ նանար:

Ճահիճներ

Ճահիճները ցամաքի այն տարածքներն են, որտեղ ամբողջ տարին կա ջրի ավելցուկ։ Ճահիճները առաջանում են այն տարածքնեում որտեղ տեղումների ջրերը ոչ թե հոսում հեռանում են այլ կուտակվում են։ Ճահիճներում ապրում և աճում են խոնավասեր բույսեր և կենդանիներ։ Բույսերը ճահիճներում տարիների ընթացքում դառնում են վառվող օգտակար հանածո, որը կոչվում է տորֆ։

Մարդիկ ճահիճները չորացնում են իրենց օգտագործման համար։ Ճահիճները չորացնելու համար գորյություն ունի երկու տարբերակ

1․ փորում են ջրանցքներ

2․ տնկում են ծառեր, որոնց արմատները ունեն խոնավություն կլանող հատկություն

Չորացնելուց հետո այնտեղից հանում են չորացած տորֆը, որը մարդիկ օգտագործում են որպես վառելանյութ և պարարտանյութ ։ Չորացված ճահիճները մարդիկ օգտագործում են նաև որպես վարելահող։

%d bloggers like this: