Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կարդա՛ սահմանումները և այդ սկզբունքով վանկատի՛ր բառերը։Չմոռանա՛ս գունավորել ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունները։
Երկու ձայնավորների միջև եղած բաղաձայնը անցնում է հաջորդ տող։
Օրինակ՝ գարուն- գա-րուն
Պահարան-պա-հա-րան
Քաղաք-քա-ղաք
Թանաք-թա-նաք
Կարագ-կա-րագ
Հեծանիվ-հե-ծա-նիվ
Ուղիղ-ու-ղիղ
Պայուսակ-պա-յու-սակ
Դանակ-դա-նակ
Գազար-գա-զար
Թանաքաման-թա-նա-քա-ման


Վանկատի՛ր տրված բառերը և ընդգծի՛ր փակ վանկերը։Այն վանկը, որ վերջանում է բաղաձայն հնչյունով, կոչվում է «փակ»:
Երեխա-ե-րե-խա
Պարագա-պա-րա-գա
Հանրաքվե-հան-րա-քը-վե
Ընձուղտ-ըն-ձուղտ
Աբեղա-ա-բե-ղա
Մաքրել-մաք-րել
Բարձր-բար-ձըր
Վարքագիծ-վար-քա-գիծ
Չորրորդ-չոր-րոր դ
Վանկատի՛ր տրված բառերը և ընդգծի՛ր բաց վանկերը։ Այն վանկը, որ վերջանում է ձայնավոր հնչյունով, կոչվում է«բաց»:
Հացաման-հացա-ման
Սիրելի-սիեի
Ձնհալ-ձըն-հալ
Կամավոր-կաա-վոր

Կարդա՛ սահմանումը և նույն սկզբունքով վանկատի՛ր տրված բառերը։
Երկու և ավելի բաղաձայններից միայն վերջինն է անցնում հաջորդ տող։
Օրինակ՝
Ընկույզ-ըն-կույզ
Աստղիկ- Աստ-ղիկ
Կարծրանալ-կարծ-րանալ
Խնդրագիրք-խընդ-րագիրք

իշխանություն-իշ-խանություն իշխանութ-յուն

մկնդեղ-մկըն-դեղ

մրցաշար-մըր-ցաշար

կարգադրել-կար-գադրել

խնդրագիրք-խընդ-րագիրք

վարդակակաչ-վար-դակակաչ

սառնարան-սառ-նարան

երկնասլաց-երկ-նասլաց
Եթե գաղտնավանկի ը-ն բառի առաջին հնչյունն է (սպասել, զբաղվել, ստանալ, սկիզբ․․․ ) ապա այդ ը-ն կարելի է չգրել և չառանձնացնել տվյալ վանկը։
Եվ տառը տողադարձի ժամանակ բաժանվում է ե, վ տառերի, երբ դրանք պատկանում են տարբեր վանկերի։
Հևալ-հե-վալ
Երևույթ-երե-վույթ
Տերևաթափ-տերե-վաթափ
Հարևան-հարե-վան
Գրի՛ր նմանատիպ բառեր և վանկատի՛ր։
Ո՞ր շարքում տողադարձի սխալ կա։
Մա-նըր, թըխ-վածք, սպա-սել , հարեվ-ան
Պար-զամիտ, թը-ռիչք, լռութ-յուն
Անկր-կնելի, վար-դագույն, համալ-սարան, տր-տըն-ջալ

ծփալ-ծըփալ

հոգևոր-հոգե-վոր

բարևել-բարե-վել

ալևոր-ալե-վոր

նպատակ-նը-պատակ

զբաղվել-զբաղ-վել

կտրիճ-կըտ-րիճ

մղկտալ-մըղ-կըտալ

գույնզգույն-գույ-նըզգույն

ստանալ-ստա-նալ

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: