Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կարդա՛ սահմանումները և այդ սկզբունքով վանկատի՛ր բառերը։Չմոռանա՛ս գունավորել ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունները։
Երկու ձայնավորների միջև եղած բաղաձայնը անցնում է հաջորդ տող։
Օրինակ՝ գարուն- գա-րուն
Պահարան-պա-հա-րան
Քաղաք-քա-ղաք
Թանաք-թա-նաք
Կարագ-կա-րագ
Հեծանիվ-հե-ծա-նիվ
Ուղիղ-ու-ղիղ
Պայուսակ-պա-յու-սակ
Դանակ-դա-նակ
Գազար-գա-զար
Թանաքաման-թա-նա-քա-ման


Վանկատի՛ր տրված բառերը և ընդգծի՛ր փակ վանկերը։Այն վանկը, որ վերջանում է բաղաձայն հնչյունով, կոչվում է «փակ»:
Երեխա-ե-րե-խա
Պարագա-պա-րա-գա
Հանրաքվե-հան-րա-քը-վե
Ընձուղտ-ըն-ձուղտ
Աբեղա-ա-բե-ղա
Մաքրել-մաք-րել
Բարձր-բար-ձըր
Վարքագիծ-վար-քա-գիծ
Չորրորդ-չոր-րոր դ
Վանկատի՛ր տրված բառերը և ընդգծի՛ր բաց վանկերը։ Այն վանկը, որ վերջանում է ձայնավոր հնչյունով, կոչվում է«բաց»:
Հացաման-հացա-ման
Սիրելի-սիեի
Ձնհալ-ձըն-հալ
Կամավոր-կաա-վոր

Կարդա՛ սահմանումը և նույն սկզբունքով վանկատի՛ր տրված բառերը։
Երկու և ավելի բաղաձայններից միայն վերջինն է անցնում հաջորդ տող։
Օրինակ՝
Ընկույզ-ըն-կույզ
Աստղիկ- Աստ-ղիկ
Կարծրանալ-կարծ-րանալ
Խնդրագիրք-խընդ-րագիրք

իշխանություն-իշ-խանություն իշխանութ-յուն

մկնդեղ-մկըն-դեղ

մրցաշար-մըր-ցաշար

կարգադրել-կար-գադրել

խնդրագիրք-խընդ-րագիրք

վարդակակաչ-վար-դակակաչ

սառնարան-սառ-նարան

երկնասլաց-երկ-նասլաց
Եթե գաղտնավանկի ը-ն բառի առաջին հնչյունն է (սպասել, զբաղվել, ստանալ, սկիզբ․․․ ) ապա այդ ը-ն կարելի է չգրել և չառանձնացնել տվյալ վանկը։
Եվ տառը տողադարձի ժամանակ բաժանվում է ե, վ տառերի, երբ դրանք պատկանում են տարբեր վանկերի։
Հևալ-հե-վալ
Երևույթ-երե-վույթ
Տերևաթափ-տերե-վաթափ
Հարևան-հարե-վան
Գրի՛ր նմանատիպ բառեր և վանկատի՛ր։
Ո՞ր շարքում տողադարձի սխալ կա։
Մա-նըր, թըխ-վածք, սպա-սել , հարեվ-ան
Պար-զամիտ, թը-ռիչք, լռութ-յուն
Անկր-կնելի, վար-դագույն, համալ-սարան, տր-տըն-ջալ

ծփալ-ծըփալ

հոգևոր-հոգե-վոր

բարևել-բարե-վել

ալևոր-ալե-վոր

նպատակ-նը-պատակ

զբաղվել-զբաղ-վել

կտրիճ-կըտ-րիճ

մղկտալ-մըղ-կըտալ

գույնզգույն-գույ-նըզգույն

ստանալ-ստա-նալ

English

11. What are the Johnsons doing now? Look at the picture and answer
the questions.

1. What is Mr. Johnson doing?

Mr. Jonson is reading book.

2. Is Mrs. Johnson watching TV?

No, Mrs. Johnson speaking in a phone.

3. Where are the children sitting?

Children are sitting on the floor.

4. What are the children doing?

The children are watching TV.

5. Is their grandmother reading or watching TV?

Grandmather is watching TV.

12. Do the exercise according to the example.

Example: He is reading.
Is he reading?
What is he doing?

1. She is writing.
Is  She writing?
What is she doing?

2. They are playing.
Are thay playing?
What are they doing?

3. Ben is eating.
Is Ben eating?
What is Ben doing?

4. Jane is drinking.
Is Jane drinking?
What is Jane doing?

%d bloggers like this: