Design a site like this with WordPress.com
Get started

Գարնանա առավոտ

«Գարնան առավոտ»

Հարցեր և առաջադրանքներ։

1.Նկարի՛ր քո սիրելի քառատողը։

2.Դուրս գրի՛ր գունավորած բառերը և գրի՛ր այդ բառերի հակառակ իմաստ ունեցող բառերը։

բացվեց-փակվեց

բարակ-հաստ

եկավ-գնաց

աղջիկ-տղա

3.Նկարագրի՛ր գարնան առավոտը ըստ բանաստեղծության։

Լույսը բացվում է առվակը ձայն է հանում:

4.Նկարագրի՛ր գարնան առավոտը քո բառերով։

Գարնանը կաքավը ետ է դառում տաք երկրներից:

5.Դուրս գրի՛ր երկվանք և եռավանկ բառեր։

Բա-րի, բաց-վեց, զան-գեր, հով-տում, քա-մի, կա-պած, աղ-ջիկ-կար-դալ, կա-քավ, բա-րակ, եր-ամ:

Խո-խո-ջում, աշ-շար-քին

%d bloggers like this: