Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մաթեմաթիկա․ 14․05․2021թ․

1 Հաշվի՛ր արտահայտոթւյան արժեքը

9×4-8×4=4

1/ 9․4=36

2/ 8.4=32

3/ 36-32=4

5×7-5×6=5

1/ 5.7=35

2/ 5.6=30

3/ 35-30=5

Շարունակել կարդալ “Մաթեմաթիկա․ 14․05․2021թ․”
%d bloggers like this: