Design a site like this with WordPress.com
Get started

2. Երկնիշ թվի թվանշանների արտադրյալը 21 է: Որքա՞ն է այդ թվի թվանշանների գումարը: Լուծում 7+3=10

Պատասխան 10

3. Երեք հաջորդական զույգ թվերի գումարը 336 է։ Գտի՛ր այդ թվերից ամենամեծը։ 110+112+114=336 ամենա մեծը 114

Պատասխան 114

4. Մարիամն ամեն օր գրում է այդ օրվա ամսաթիվն ու ամիսը, այնուհետև հաշվում է թվանշանների գումարը: Օրինակ՝ մարտի 26-ը գրում է այսպես՝ 26.03, գումարը կլինի՝ 2+6+0+3=11: Մարիամի ստացած ամենամեծ գումարը ո՞րը կլինի։

Պատասխան 29․09

Pam and Sam

This image has an empty alt attribute; its file name is 20211125_144611-1.jpg

Sam is a little boy. He is seven. Pam is a little girl. She is five. Sam and Pam are good friends. Sam likes to play with Pam and Pam likes to play with Sam too.

Pam has got many toys: big and little dolls, nice puppies, and kittens, funny monkeys, yellow giraffes and ducks.

Sam hasn’t got many toys, but he has got many balloons: red and blue, green and yellow, brown and white.

Pam: Let’s play, Sam.(Արի՛ խաղանք, Սեմ)

Sam:OK.

Pam:Take(վերցրու) my toys and play with them.

Sam: Thanks. Do you want to play with balloons?

Pam: Yes.

Sam: Then take two red balloons………..

…………and three blue balloons…………

……….and five yellow balloons…..

………..and six green balloons………

…………………..and…………..Pam, where are you?

%d bloggers like this: