Design a site like this with WordPress.com
Get started

15.12.2022

Խնդիր 373

Երեք իրար հաջորդող թվերի գումարը 183 է: Որո՞նք են այդ թվերը:

Լուծում

180:3=60

60+61+62=183

Պատասխան 60 61 62

Խնդիր 375

Ա) Տպարանում գրքի շապիկը թաղանթապատող հաստոցը 10 րոպեում թաղանթապատում է 240 շապիկ: Քանի՞ շապիկ կթաղանթապատի այդ հաստոցը 2 ժամում:

Լուծում

2×60=120 րոպե

(120:10)x2400=2880 շապիկ

Պատասխան 2880 շապիկ

Ա) Արտադրամասում կաթը շշերի մեջ լցնող հաստոցը 5 րոպեում լցնում է 45 շիշ: Քանի՞ րոպեում այն կլցնի 450 շիշը:

Լուծում

45:5=9

450:9=50ր

Պատասխան 50ր

Խնդիր 376

Ա) Բնակարանի վերանորոգման համար վճարելով 117000 դրամ գնեցին 2 տ գաջ և 3 տ ցեմենտ: Ի՞նչ արժե 1 տ գաջը, եթե 1 տ ցեմենտն արժե 25000 դրամ:

Լուծում

3×25000=75000 դրամ

117000-75000դր=42000 դրամ

42000:2=21000 դրամ

Պատասխան  21000

Բ) 3 կգ գամ գնելու համար վարպետը վճարել է 2400 դրամ: Որքա՞ն արժե 15 գամը, եթե 40 հատ գամի զանգվածը 1 կգ է:

Լուծում

2400:3=800 դրամ

800:40=20 դրամ

15×20=300 դրամ

Պատասխան 300 դրամ

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: