Design a site like this with WordPress.com
Get started
  1. Աստղանիշների փոխարեն անհրաժեշտ թվերը գրի՛ր.

ա) 99 + 1 = 100

բ ) 97 +6 = 103

գ ) 994 + 7 = 1001

  • Համեմատի՛ր և դի՛ր համապատասխան նշանը:

175 > 157                305 < 350

752 >  725               551 >  515

  • < 487                826 < 862
  • Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը:

50 : 10 + 91 x 5 =600

60 : 10 + 2 x 81 =170

490 : 7 + 3 x 73 =289

450 + (9 x 54 ) =936

540 — (270 : 3 ) =450

180 + (45 x 8 ) =  540

  1. Լուծի՛ր խնդիրները:

Ա) Երկու սենյակներում կար տարբեր քանակի աթոռներ: Երբ մի սենյակից 7 աթոռ վերցրին և մյուս սենյակ տարան, յուրաքանչյուր սենյակում 28 աթոռ եղավ: Սկզբում յուրաքանչյուր սենյակում քանի՞ աթոռ կար:

Լուծում՝ ՝   28-21=7  28+7=35

Պատասխան   7, 35

Բ) Երկու արկղերում կար տարբեր քանակի խնձորներ: Երբ առաջին արկղից 9 խնձոր տեղափոխեցին երկրորդ արկղի մեջ, յուրաքանչյուր արկղում 40 խնձոր եղավ: Սկզբում քանի՞ խնձոր  կար յուրաքանչյուր արկղի մեջ:

Լուծում՝  40-9=31  40+9=49

Պատասխան՝  31, 49

Վարժ 237

Ա) 4x2x9=72   (4×2)x9=72

3x3x7=72   (3×3)x7=72

6×7.10=420  (6×7)x10=420

Վարժ 239

Ա) 3x8x3=72   (3×3)x8=72

8x4x50=1600  (8×50)x4=1600

40x3x5=600     (40×5)x3=600

Ա) 4x2x9=72   (4×2)x9=72

3x3x7=72   (3×3)x7=72

6×7.10=420  (6×7)x10=420

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: