Design a site like this with WordPress.com
Get started

05.12.2022

Վարժ 314

Կատարիր բազմապատկումը և արդյոք ստուգիր բաժանումեվ:

Ա) 853×8=6824

6824:8=853

583×20=11660

11660:20=583

715×32=22880

22880:32=715

642×210=134820

134820:210=642

Բ) 723×6=4338

4338:6=723

126×90=11340

11340:90=126

811×65=52715

52715:65=811

621×920=571320

571320:920=621

Վարժ 315

Բաժնումով ստուգիր ճիշտ է արդյոք կատարվել բազմապատկումը:

Ա) 555×9=4995 

4995:9=555

525×70=36750

36750:70=525

815×37=30155

30155:37=815

Բ) 926×7=6482

6482:7=926

715×40=28600

28600:40=715

624×42=26208

26208:42=624

Վարժ 317

Կատարիր գործողությունները:

Ա) 24օր-18ժ=23օր 24ժ-18ժ=23օր 6ժ

12ժ-25ր=11ժ 60ր-25ր=11ժ 35ր

7ր-45վ=6ր 60վ-45վ=6ր 15վ

8օր 12ժ-22ժ=7օր 36ժ-22ժ=7օր 14ժ

Բ 12տարի-6ամիս=11տարի 12ամիս-6ամիս=11տարի 6ամիս

6դար-28տարի=5դար 100տարի-28տարի=5դար 72տարի

5ժ 12ր-52ր=4ժ 72ր-52ր=4ժ 20ր

5տարի 2ամիս-8ամիս=4տարի 14ամիս-8ամիս=4տարի 6ամիս

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: