Design a site like this with WordPress.com
Get started

Վարժ․18 19 21

Վարժ․18

Ա)50241×3=150723

Բ)80031×8=640248

Գ)2402×300=720600

Վարժ․19

Ա) 218×7=1526             Բ)888×3=2664

532×50=26600                  555×40=22200

  1. 4205×4=16820                  3670×5=18350
  2. 562×700=393400              305×400=122000

Խնդիր․21

Ա) <<Պարտեզ>> գիրք (հեղ․ ՝ Ս․ Կապուտիկյան) արժե 1200 դրամ։ Այն 951 դրամով թանկ է <<Կապույտ հեքիաթ>> գրքից (հեղ․ ՝ Ե․ Պետրոսյան)։ Հաշվի՝ր, թե որքան պետք է վճարել այդ գրքերը գնելու համար։

Լուծում

1200-950=250+1200=1450

Պատասխան․ 1450դր

Բ)<<Հազար ու մի եթե>> գինը (հեղ․ ՝ Ե․ Պետրոսյան) արժե 900 դրամ։ Այն 3 անգամ էժան է <<Մանկական գանձարան>> գրքից։ Հշվի՝ր, թե որոնք պետք է վճարել այգ գիրքը գնելու համար։

Լուծում

900։3=300

Պատասխան․300դր

%d bloggers like this: