Design a site like this with WordPress.com
Get started

12.09.2022

Բեկյալի երկարությունը հավասար է իր կողմերի գումարին P=AB+BC+CA

Եռանկյան P հավասար է իր երեք կողմերի գումարին

Քառակուսու P-ն հավասար է իր չորս կողմերի գումարին

Ուղանկյան մակերրեսը հավասար է իր երկու կոմերի գումարին

One thought on “12.09.2022”

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: