Design a site like this with WordPress.com
Get started

26.09.2022

Վարժ.77

Ասա յուրաքանչյուր սլաքին համապատասխան թիվը: Դրանցից յուրաքանչյուրի համար ասա նրա հարևան կլոր տասնյակները, հարևան կլոր հարյուրակները և հարևան կլոր հազարյակները: Ո՝րն է այդ թվի ամենամոտ կլոր տասնյակը:

Լուծում

54790

54800

54806-10-800-5000

54820-20-800-5000

54823-20-800-5000

54838-40-800-5000

54849-50-800-5000

54858-60-900-5000

54869-70-900-5000

Վարժ.78

Վարժ .79

Հաշվի՝ր արտահայտության արժեքը

ա. 5x(532-483) = 245

1.532-483=49

2.5×49=245

60x(4000-2676)+748=80188

1.4000-2676=1324

2.1324×60=79440

3.79440+748=80188

62x(4880:80-244:4)=0

1.4880:80=61

2.244:4=61

3.61-61=0

4.62×0=0

բ. 4242-(3415-1280)=2107

1,3415-1280=2135

2,4242-2135=2107

324216-(43015-1200):5=315853

1,43015-1200=41815

2,41815:5=8363

3.324216-8363=315853

215432-55x(42240:60-704)=215432

1,42240:60=704

2,704-704=0

3,55×0=0

4,215432-0=215432

One thought on “26.09.2022”

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: