Design a site like this with WordPress.com
Get started

01.11.2022

Վարժ. 171

Համեմատիր:

Ա) 5 կմ 400 մ < 6 կմ 200 մ

 8 մ 40 սմ = 8 մ 4 դմ

5 մ 5 սմ < 5 մ 7 դմ

12 դմ 8 սմ = 128 սմ

Բ) 7 կգ 850 գ < 8 կգ 200 գ

8 տ 40 կգ > 8 տ 400գ

90 տ 10 ց = 91 տ

75 ց 32 կգ = 7 տ 532 կգ

Վարժ. 173

Թվերը տեղադրիր շրջանների մեջ: Սլաքը փոարինում է մեծի նշանին:

724, 35467, 35520, 781, 35099, 36000

Գ 36000, Ա 35520,Բ 35099, Դ 781, Զ 724, Ե 35467

Վարժ. 175

Հարցերին պատասխանիր բանավոր:

Երեք հավասար թվերի գումարը 600 է: Որքա՞ն է այդ թվերից երկուսի գումարը:  

400

Երեք թվերի գումարը 500 է: Դրանցից երկուսի գումարը նույնպես 500 է: Ո՞րն է երրորդ թիվը:

0

Հինգ թվերի արտադյալը 0 է: Ի՞նչ կարող ես ասել արտադրիչների մասին:

Արտադրիչներից 4-ը կարող են լինել ցանկացած թիվ իսկ արտադրչներից մեկը 0:

Կարո՞ղ է արդյոք 10 հավասար թվերի գումարը վերջանալ 8 թվանշանով:

Ոչ չի կարող 10 հավասար թվերի գումարը վերջանալ 8 թվանշանով

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: