Design a site like this with WordPress.com
Get started

188, 189

Խնդիր 188

2 պարկերից առաջինում կար 24 կգ ալյուր: Երբ վաճառողը այդ պարկից 4 կգ լցրեց երկրորդի մեջ, ապա պարկերում ալյուրի քանակները հավասարվեցին: Որքա՞ն ալյուր կար երկրորդ պարկի մեջ:

Լուժում.

24-4=20

 առաջին պարկում

20-4=16 երկրորդ պարկում

Պատասխան. 16 կգ ալյուր

Խնդիր 189

2 պարկերից առաջինում կար 27 կգ ալյուր: Երբ վաճառողը այդ պարկից 5 կգ վաճառեց և 3 կգ լցրեց երկրորդի մեջ, ապա պարկերում ալյուրի քանակները հավասարվեցին: Որքա՛ն ալյուր կար երկրորդ պարկում:

Լուծում.

27-5=22

22-3=19 առաջին պարկում

19-3=16 երկրորդ պարկում

Պատասխան. 16 կգ ալյուր

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: